زانویی جوشی فولادی

زانویی جوشی یک اتصال گازیِ جوشی است که بوسیله آن مسیر حرکت لوله تغییر میکند و به اندازه 90 یا 180 درجه به طرفین میچرخد.

زانویی جوشی 180 درجه (U)

زانویی جوشی 180 درجه یک اتصال گازیِ جوشی، به شکل U است که مسیر لوله را 180درجه تغییر میدهد و موازی با خط رفت آنرا بر میگرداند.

زانويی جوشی 90 درجه

زانویی جوشی 90 درجه یک اتصال گازیِ جوشی است که مسیر لوله را 90 درجه تغییر میدهد و باعث چرخش مسیر میشود.