کپ جوشی

کپ جوشی یک اتصال گازی است که بوسیله آن یک انشعاب را مسدود میکنند و سر لوله بسته میشود.