آزمایش نشت لوله‌کشی

آزمایش نشت لوله‌کشی

آزمایش نشت لوله‌کشی

در لوله‌كشي توكار : مراحل بازديدها ،رفع اشكالات ، آزمايش و صدور تائيديه  ، بايد قبل از پوشاندن لوله‌كشي انجام شود ، پوشاندن هيچ قسمت قبل از تائيديه مهندس ناظر مجاز نمي باشد .