تعریف اتصال

تعریف اتصال

تعریف اتصال

اتصالات در صنعت پایپینگ (لوله‌کشی) عبارت است از قطعاتی که به واسطه آن‌ها خطوط لوله راتغییر سایز می‌دهند، تغییر مسیر می‌دهند، از خطوط لوله انشعاب می‌گیرند و این خطوط را به منابع یا تجهیزاتی متصل می‌کنند.