جوشكاری

جوشكاری

جوشكاری

جوشكاری از روشهای پرکاربرد اتصال دایمی قطعات فلزی و بعضاً غیرفلزی است.  این تكنولوژی در زمان حال در بسیاری از بخشهای صنعت از جمله صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، ماشین سازی، خودروسازی، مخازن تحت فشار، پل سازی، اسكله های دریایی،نیروگاههای تولید برق و صنایع نظامی بطور گسترده‌ای مورد استفاده قرار می گیرد.