جوش ERW

جوش ERW

 در فرآیندهای جوشکاری مقاومتی الکتریکی (ERW) اتصال دو سطح توسط حرارت و فشار همزمان انجام میگیرد. فلزات به دلیل مقاومت الکتریکی در اثر عبور جریان اکتریکی گرم شده و حتی به حالت ذوب نیز می رسند. اعمال جریان الکتریکی با چگالی زیاد در زمانهای کوتاه باعث به حالت خمیری در آمدن (قبل از ذوب) قطعه مورد جوشکاری می گردد و اعمال نیروی فشار در زمانهای قبل و حین عبور جریان الکتریکی پیوسته را تضمین نموده و در زمان گرم شدن قطعه باعث فورج شدن محل جوشکاری می شود. این فشار بعد از قطع جریان برق هم ادامه داشته و به فورج شدن و سپس خنک شدن محل جوشکاری کمک می کند. دمای بیشینه ای که در این فرآیندها قابل دسترسی است معمولا بالاتر از نقطه ذوب فلز پایه می باشد.

 

 

اتصالات جوشی

اتصالات فولادی

اتصالات گازی

اتصالات استیل