جوش SAW

جوش SAW

جوش SAW

فرآیند جوشکاری قوسی می باشد که در آن یک یا چند قوس بین الکترود فلزی لخت یا الکترودها (سیم جوش تو پر) و حوضچه جوش وجود دارد. قوس و فلز مذاب توسط بستری از روانساز دانه یا پودر جوش روی قطعات کار محافظت می شود. فرآیند بدون فشار و فلز پر کننده تولیدی توسط الکترود (سیم جوش) و گاهی از منبعی ضمیمه (سیم جوش، روانساز یا دانه های فلزی) تامین می شود. از آنجایی که قوس الکتریکی در این فرآیند جوشکاری، زیر پودر جوش مخفی می باشد، گاهی به این فرآیند جوشکاری، جوشکاری قوس مخفی نیز می گویند.

در جوشکاری زیر پودری، انتهای سیم جوش یکسره در داخل توده انباشته روانساز، که منطقه یا اتصال مورد جوش را می پو.شاند، قرار می گیرد. قوس توسط برخورد اکترود به سطح قطعه کار آغاز می گردد. سیم جوش های مورد استفاده در این فرآیند به جز سیم جوش های فولادی زنگ نزن، دارای روکش مسی می باشند. روکش مسی برای اطمینان از انتقال مناسب جریان الکتریسیته، کاهش سایش نازل ها و جلوگیری از زنگ زدگی و خوردگی سیم جوش به خصوص هنگام نگهداری از در انبار روی سیم جوش ها قرار می گیرد. سیم جوش های مورد استفاده در جوشکاری زیر پودری، بایستی دارای سطجی تمیز و عاری از هر نوع آلایندگی باشند. البته برخی سیم جوش های با قطر پایین را به منظور امکان تغذیه آنها از درون نازل و آسان شدن حرکت در مسیر هدایت سیم، با روغن های بدون هیدورژن چرب می کنند.