دو سردنده جوشی

 دوسر دنده جوشی

 دوسر دنده جوشی یک اتصال است که هر دو طرف آن رزوه شده و برای مواردی بکار میرود ک اتصال تو قطعه هر دو مادگی باشد و این دوسر دنده عمل مغزی را انجام میدهد.

دو سردنده جوشی