روش تولید لوله

روش تولید لوله

فرآیندهای تولید و ساخت لوله

روش تولید انواع لوله گازی بر سه حالت است . از خروجی این سه حالت ،3 نوع لوله بدست می‌اید که بر حسب نوع از آن برای تولید اتصالات گازی استفاده میشود.