زانو جوشی ۱۸۰ درجه

زانویی جوشی 180 درجه یک اتصال گازیِ جوشی، به شکل U است که مسیر لوله را 180درجه تغییر میدهد و موازی با خط رفت آنرا بر میگرداند.