زانو جوشی ۹۰ درجه

زانویی جوشی 90 درجه یک اتصال گازیِ جوشی است که مسیر لوله را 90 درجه تغییر میدهد و باعث چرخش مسیر میشود.