سه راهی جوشی تبدیل

سه راهی تبدیل جوشی یک اتصال گازی است که یک انشعاب جدید ایجاد میکند که سایز این انشعاب جدید(وسط) با سایز دوسر اصلی (صاف) قطعه متفاوت است و از آن برای ایجاد یک انشعاب جدید استفاده میشود.