سه راهی جوشی

سه راهی جوشی یک اتصال گازی است که برای ایجاد یک انشعاب جدید از آن استفاده میشود و به شکل حرف T است

سه راهی‌ جوشی تبدیل

سه راهی تبدیل جوشی یک اتصال گازی است که یک انشعاب جدید ایجاد میکند که سایز آن با سایز دوسر اصلی (صاف) قطعه متفاوت است و از آن برای ایجاد یک انشعاب جدید استفاده میشود.

سه راهی‌ جوشی مساوی

سه راهی جوشی یک اتصال گازی است که یک انشعاب جدید ایجاد میکند که سایز آن با سایز دوسر اصلی (صاف) قطعه هم اندازه است و از آن برای ایجاد یک انشعاب جدید استفاده میشود.