نکاتی درباره لوله کشی روکار

نکاتی درباره لوله کشی روکار

نکاتی درباره لوله کشی روکار

– لوله کشی گاز وقتی روکار است که دسترسی به آن مستقیم باشد و نیازی به باز کردن ، برداشتن و یا جابجاکردن هیچ مانعی نباشد .

– استفاده از اتصالات دنده ای مجاز نیست . چنانچه در قسمی از لوله کشی داخلی ، استفاده از اتصالات دنده ای حداکثر تا قطر ۵۰ میلی متر ( ۲ اینج ) به تشخیص مهندس ناظر اجتناب پذیر باشد ، باید طبق استاندارد ملی ۱۷۹۸ و رعایت سایر موارد انجام پذیرد .