وندور لیست

وندورلیست شامل :

  • عضویت در وندور لیست ذوب آهن
  • عضویت در وندور لیست شرکت گاز اصفهان